Tu sa nachádzate: / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1 ) PREDÁVAJÚCI A Prevádzkovateľ internetového obchodu

MYRON MAXX , s.r.o. , Panská 16 , 68604 Kunovice
IČO 28271891 , DIČ CZ28271891
Korešpondenčná a doručovacia adresa pre listové dokumenty výmeny a vrátenia tovaru :
MYRON MAXX , sro , Eshop - www.modadeti.sk , Tř.M.Malinovského , 68601 Uherské Hradiště ( na adrese sídla prevádzkovateľa v Kunoviciach neprebieha preberaní tovaru )

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2014 do doby vydania nových obchodných podmienok .

2) OBJEDNÁVKA
 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie emailom alebo telefónom. Potvrdenie emailom alebo telefónom nasleduje po prijatí elektronickej objednávky od kupujúceho Potvrdenie o prijatí objednávky do systému (kópia objednávky) nie je potvrdenie. Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru uvedeného v objednávke. Po potvrdení objednávky predávajúcim sa objednávka stáva záväznou pre obe strany, ak nedôjde zmluvnými stranami k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za podstatné podmienky sa považuje predovšetkým presná špecifikácia tovaru uvedená v objednávke, počet objednaných ks, cena za tovar, cena dopravy, forma dopravy a predbežný termín doručenia. Pri tovare, u ktorého je potvrzená dostupnosť skladom, je doručovaný do 2 pracovných dní.

3) STORNO VYKONANEJ OBJEDNÁVKY
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Bez udania dôvodu - tovar bol vypredaný, tovar sa už nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena predávajúceho. V týchto prípadoch bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo emailom a ponúkne podobný tovar v rovnakej cenovej relácii a kvalite, prípadne stornuje vykonanú objednávku. V prípade, že na tovar bola kupujúcim poskytnutá záloha alebo celá suma kúpnej ceny, bude mu celá zaplatená suma po telefonickej dohode v čo najkratšom termíne prevedená na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na adresu.

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho telefónom alebo emailom. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
V súlade so znením zákona č. 367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy (v prípade zásielkového obchodu) do 14 dní od prevzatia tovaru. 14 dennej lehota začína plynúť dňom prevzatia. Právo vrátenie tovaru v lehote 14 dní je podmienené nákupom tovaru ako fyzickej osoby (nie na IČO). V prípade, že sa rozhodnete využiť spomínaného práva odstúpenia od kúpnej zmluvy, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok a postupov k vrátenie tovaru.

Kontaktujte nás písomne ​​(emailom na obchod@modadeti.cz), že žiadate o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a variabilný symbol. Ak vám tovar už bol doručený a prevzali ste ho, kontaktujte nás podľa vyššie uvedeného a po dohode s obchodníkom tovar zabaľte a zašlite späť na našu korešpondenčnú adresu so všetkými dokladmi, ktoré ste s nákupom tovaru dostali.
Korešpondenčná adresa pre zaslanie: MYRON MAXX, sro, Eshop - www.modadeti.sk, Tř.M.Malinovského, 68601 Uherské Hradiště.
Tovar zasielajte doporučene a poistený (odporúčame poistiť na hodnotu vráteného tovaru), pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. NEPREDKLADAJTE v žiadnom prípade tovar NA DOBIERKU! Tovar zaslaný na dobierku nebude našimi pracovníkmi prevzatý.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bankovým prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou. V prípade zaslania na bankový účet bude suma za tovar zaslaná najneskôr v čo najkratšej možnej dobe po fyzickom prevzatí tovaru.
V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúce vyššie uvedeným podmienkam sa termín zaslania peňazí posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru. Podľa zákona sme oprávnení účtovať kupujúcemu skutočné a zdokumentované náklady spojené s vrátením tovaru.

Nemožno vrátiť tovar z dôvodu vady, ktorá bola uvedená pri popise tovaru, kedy z tohto dôvodu bola znížená cena tovaru. Ak má tovar vadu, je to vždy uvedené v jeho popise: II. akosť - popis vady.

Reklamačný poriadok
Pred uplatnením reklamácie prekontrolujte, či ste správne vyplnili objednávku. Omylom objednané výrobky nebudú ako reklamácia uznané. Firma si vyhradzuje právo posudzovať jednotlivé reklamácie individuálne a rozhodovať, či reklamácia bude uznaná. Nemožno reklamovať výrobky neúmerne opotrebované používaním. Neprijmeme takisto obuv znečistenú.
Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená dopravou. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený aj v prípade, že nenašiel známky poškodenia na balíku. O takomto poškodení je kupujúci povinný najneskôr do 2 pracovných dní informovať dopravcu aj predávajúceho telefonicky na číslo +420 774 777710, alebo emailom obchod@modadeti.cz. Na neskoršie reklamácie spôsobené prepravou, nemožno brať zreteľ. Za poškodenie tovaru vzniknuté jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Ak obsahuje zásielka záručný list dodávaný výrobcom, uschovajte ho prosím spoločne s daňovým dokladom o zaplatení. Záručný list nemožno vopred potvrdiť z dôvodu možnosti vrátiť tovar v zákonnej 14 dňovej lehote. V prípade reklamácie tovaru prosím postupujte nasledujúcim spôsobom: Zákazník je oprávnený uplatniť nárok z garancie predávajúcemu písomne ​​na adresu prevádzky: MYRON MAXX, sro, Eshop - www.modadeti.sk, Tř.M.Malinovského, 68601 Uherské Hradiště alebo na e-mail: obchod@modadeti.cz, to všetko bez zbytočného odkladu.
Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

  • označenie reklamovaného tovaru,

  • dôvod reklamácie,

  •  termín nákupu.


 

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom predložiť doklad o zaplatení (faktúru), event. záručný list. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec čistú, v prípade zaslania veci k reklamácii poštou alebo špedičnou firmou treba tovar dostatočným spôsobom zabaliť a zaistiť proti poškodeniu - pre tieto účely odporúčame uschovanie originálneho obalu (nie je podmienkou pre prijatie reklamácie).

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia neopraviteľné výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo bude vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Rozpor s kúpnou zmluvou
(1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád.
(2) Ak zákon neustanovuje inak, zhodou s kúpnou zmluvou podľa odseku 1 sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti, a ak ide o potraviny podliehajúce rýchlej skaze, dátum exspirácie. Ak to pripúšťa povaha veci, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
(3) V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
(4) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi späť na jeho náklady. Na naše tovar sa poskytuje záruka na výrobné chyby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu jej predaja. So zakúpenou obuvou sa Vám dostáva do rúk aj záručný list, kterého súčasťou je aj návod na údržbu a ošetrovanie obuvi. Záručný list starostlivo uschovajte, odporúčame ho predložiť v prípade reklamácie súčasne s dokladom o zakúpení obuvi.

Nemožno reklamovať vadu tovaru, kvôli ktorej bola cena tovaru znížená. Ak má tovar vadu, je to vždy uvedené v popise tovaru: II. akosť - popis vady.

Pri nedodržaní nižšie uvedených zásad nemôže byť Vaša reklamácia uznaná.

Tovar predložené na reklamáciu musí byť riadne vyčistené a hygienicky nezávadné. Náš internetový obchod Modadeti.cz je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny, k reklamačnému konaniu.

Výber obuvi:
Pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedali Vašim potrebám. Obuv si pred zakúpením dôkladne vyskúšajte. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii. Obuv vyberajte podľa účelu, ku ktorému je určená (vychádzková, športová, ...). Pri detskej obuvi obzvlášť starostlivo merajte obe nohy a vyberte správnu obuv. Detailné informácie a rady k nákupu detskej obuvi nájdete na našich stránkach v informačných poliach.

Ošetrovanie a údržba obuvi:
Životnosť obuvi závisí na jej správnom udržiavaní a ošetrovaní. Obuv často striedajte, najmä vo vlhkom prostredí. • nečistoty umývajte slabým mydlovým roztokom, utrite do sucha a použite prostriedok určený na ošetrenie a impregnáciu vrchného materiálu
• podošva odporúčame čistiť vlhkou handričkou a nášľapnú časť kefkou -obuv Obúvajte rozviazania a používajte obuvák, aby sa nepolámali pätnej časť -obuv je nutné nechať po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať. Aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútornej časti obuvi vplyvom potenia nôh.

vyvarujte sa rozmáčaniu obuvi, ktoré poškodzuje vzhľad, deformuje tvar a skracuje životnosť materiálu, kožená obuv s konfekčným šitím nie vodotesná
• premáčanú obuv vypchajte novinami a postupne vysúšajte pri izbovej teplote, mimo dosahu tepelného zdroja, obuv nikdy neperte, ani nesušte na ohrievači.
• pre ošetrovanie obuvi v žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné podobné látky (napr. Acetón, lieh)

Zvlášť je nutné predchádzať všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúcim plnú funkčnosť a životnosť obuvi, ako napr. Vysoká intenzita užívania obuvi, používanie obuvi k nevhodnému účelu, nedostatočná, či nesprávna údržba obuvi napr. Pranie obuvi, atď. ... V prípade, že dôjde k jej poškodeniu z týchto dôvodov, nemožno obuv reklamovať.

Podmienky reklamácie:
• prípadná reklamácia musí byť uplatnená v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je s ohľadom na sortiment prijatie reklamácie možné, alebo v jeho sídle, a to bez odkladu, najlepšie ihneď pri zistení závady
• pre prijatie obuvi k reklamácii treba preukázať zakúpenie obuvi, a to najlepšie predložením záručného listu, spolu s dokladom o zakúpení obuvi
• k reklamácii je potrebné predkladať obuv kompletné, vyčistenú, zbavenú všetkých nečistôt a hygienicky nezávadnú. Obuv nespĺňajúce zásady všeobecnej hygieny nemožno prevziať k reklamačnému konaniu.
• reklamáciu predajca doloží písomným vyjadrením o stave prijatej obuvi, kde je presne definovaná závada reklamovanej obuvi
• doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať sa do záručnej doby nezapočítava, o túto dobu sa záručná lehota prodlužuje.Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na potvrdenie o prijatí reklamách.

po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká
• ak je výsledkom reklamácie výmena obuvi, začne plynúť nová záručná doba znovu od okamihu prevzatia obuvi

Záruka sa vzťahuje na: výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. Nepára u obuvi, chýbajúca časť výrobku, ..), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja, a to pri dodržaní účelovosti tovaru a odporúčaného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenom v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené príp. znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva), pričom by však príčinou tohto stavu bolo opotrebenie tovaru spôsobené bežným užívaním, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

Záruka sa nevzťahuje na:
Na farebnú zmenu obuvi - najmä u tzv. Stieraných farieb. Jedná sa o stieranie vrchné farby - základ zostáva stály - jedná sa o ich typickú vlastnosť podporenú technologickým postupom výroby - typické pre farebné vzory.
Zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie. Všetku zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, spôsobeného bežným používaním (pozri. § 619, ods.2 Obč. Z.), nesprávneho užívania a neodborného zásahu.
Mechanicky poškodenú obuv a jej časti.
Opotrebenie obuvi v dôsledku nevhodného výber.

4) ZÁRUČNÝ DOKLADY
Ak výrobcom nebol dodaný k tovaru záručný doklad, slúži vydaná faktúra ako daňový doklad a zároveň ako hlavný záručný list.

5) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi na www.modadeti.sk sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.modadeti.sk firma MYRON MAXX, sro je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi inak ako udáva toto dojednanie. Výnimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednaní, slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu vašej požiadavky a doručenie tovaru. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie a vymazanie jeho osobných údajov z našej databázy. Využívaním služieb internetového obchodu www.modadeti.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu.

6) PLATBY

A)Tovar môže byť zaslaný na dobierku - je hradená pri prevzatí tovaru kuriérskej službe GEIS alebo Slovenskej pošte.
B) Tovar je možné platiť prevodom na účet vopred - po pripísaní platby na účet MYRON MAXX, sro bude tovar ihneď odoslaný zákazníkovi v bežných dodacích lehotách.
Výhodou platby vopred je zníženie ceny dopravného o zložku dobierky. Číslo účtu a variabilný symbol Vám zašleme spolu s potvrdením objednávky.

Po odoslaní objednávky má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky či na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informáciu o vykonaní eshopu, ktorý môže expedovať tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí majú dosahovať prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s.
Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámi.
Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Všetky ceny uvedené v našom cenníku sú zmluvné a konečné a sú uvedené vrátane DPH. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH. U položiek je uplatnená sadzba DPH 21%.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


7) Dopravné
Tovar zasielame prostredníctvom dopravnej spoločnosti GEIS a tiež Slovenskou poštou. Tovar bude doručený do druhého pracovného dňa od odoslania, max. Do dvoch dní (ak nie je kalamitnej situácie). Pokiaľ dôjde k omeškania, ihneď kontaktujte dopravcu popr. nás.

Doprava po Česku:
K cene tovaru je pripočítaná cena za dopravné:
Pri platbe vopred prevodom na účet (GEIS, Česká pošta): ....................... 69, - alebo 89, - CZK
Pri zaslaní dobierkou (GEIS, Česká pošta): ......................................................... + 35, - CZK

DOPRAVA ZDARMA od 3000,- Kč


Doprava na Slovensko:
K cene tovaru je pripočítaná cena za dopravné:
Pri platbe vopred prevodom na účet (GEIS): ................................................... 4,00 EUR
Pri zaslaní dobierkou (GEIS): ..................................................................... + 1,40 EUR 

DOPRAVA ZDARMA od 119,- EUR

Predvolený výmenný kurz je 26,50,- CZK/EUR.
Výsledná suma za dopravu a dobierkové sa môže v závislosti na kurze meniť

Balné neúčtujeme. Platíte iba poštovné.

Pokiaľ nebude zásielka prevzatá (z akéhokoľvek dôvodu) a zákazník bude požadovať opätovné zaslanie tovaru, bude znova účtované dopravné vo výške 6,- EUR. (Bude sa platiť dopravcovi pri prevzatí zásielky).

 8) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom (firmou MYRON MAXX, sro ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.modadeti.sk) a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenu podmienok vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach najmenej 1 mesiac pred účinnosťou nových podmienok.

© Používame e-shop oXyShop X5 od spoločnosti oXy Online s.r.o.